HR พิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ อย่างไร

รู้ทัน HR สมัยนี้เขาใช้หลักการอะไรคัดเลือกพนักงานใหม่

การสมัครงานนั้นต้องรู้เขารู้เรา หากคุณกำลังหางานอยู่แน่นอนว่าหลายคนจะบอกให้คุณเตรียมตัวให้ดี เขียนเรซูเม่ให้ดี เตรียมเอกสารประกอบให้ดี เตรียมตัวในการตอบคำถามสัมภาษณ์ เลือกเครื่องแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ ทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อการสมัครงานที่ดีมากจงทำต่อไป  แต่คุณลืมอะไรไปไหมว่าคนที่จะทำหน้าที่คัดเลือกคุณเขาก็ต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณา จะดีไหมหากเราสามารถศึกษาหลักการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัว แบบนี้แล้ว ความพร้อมต่อการสมัครงานน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจริงไหม

ว่าแล้วก็มาศึกษาดันสิว่า HR เขาใช้หลักการอะไรคัดเลือกพนักงานใหม่  โดยภาพรวมของการคัดเลือกนั้น HR จะมุ่งพยากรณ์ลักษณะนิสัยใจคอของผู้สมัครงานจากพฤติกรรมในอดีตหรือพฤติกรรมในปัจจุบัน โดยจะมีกระบวนการที่จะทำให้รู้ได้ว่าคุณคือผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการหรือไม่ดังนี้

  1. HR จะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation)  ตั้งแต่เริ่มเข้ามาในองค์กร ตั้งแต่การสอบถาม รปภ. หรือพนักงานต้อนรับ การวางตัวในขณะนั่งรอ  การพูดคุยกับผู้คนรอบข้าง บางครั้งอาจจะมีหน้าม้าแกล้งมาทำหน้าที่นี้เลยก็ได้  เพื่อสังเกตการมีมนุษยสัมพันธ์
  2. เขาจะให้คุณแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  เช่น  การเจรจาต่อรองซึ่งองค์กรได้เตรียมคู่เจรจาไว้ให้เราเรียบร้อยพร้อมกับโจทย์ที่เขาต้องการ    บางตำแหน่งอาจจะให้เราแสดงบทบาทสมมติด้านการนำเสนอ  โดยจะดูทักษะการนำเสนอการสื่อสาร รวมถึงบุคลิกภาพในการนำเสนอ วิธีเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้สมัครงานมีความสามารถหรือไม่
  3. ใช้กิจกรรมทางสังคมมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้คุณแสดงบทบาททางสังคม (Social Role)  เช่น นำผู้สมัครงานไปเข้าแคมป์เพื่อประเมินความสามารถที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดบทบาทของตัวเองต่อสังคม การวางตัวในสังคม ภาวะผู้นำ ความมีน้ำใจ ทัศนคติในการทำงานเป็นทีม ทดสอบความอดทนผู้สมัครงานจะถูกติดตามประเมินตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่อยู่ในกลุ่มเวลาที่อยู่ในที่พักหรือแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหาร ยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารอาจจะถูกเชิญไปทั้งครอบครัว เพื่อดูลึกไปถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัว
  4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)  สิ่งนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่เราคุ้นเคยกันแต่เทคนิคของกรรกมารสัมภาษณ์แต่ละคนนั้นจะต่างกันออกไปแล้วแต่ประสบการณ์ การสัมภาษณ์แบบนี้มุ่งเน้นการเจาะลึกถึงพฤติกรรมในอดีตที่เคยเกิดขึ้น โดยขอให้เล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์ที่เคยเจอมาคืออะไร และกรรมการสัมภาษณ์งานมักจะบันทึกการสัมภาษณ์แบบนี้ โดยใช้เทคนิค  STAR คือ   Situation หมายถึง เหตุการณ์อะไร เมื่อไหร่

Task หมายถึง งานอะไร   Action หมายถึง การกระทำของเราที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต   Results หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทำของเราในเหตุการณ์นั้น ๆ

ลองศึกษาข้อมูลข้างต้นให้ดีและนำไปปรับใช้  การเตรียมตัวสู่การคัดเลือกเข้าทำงานจงทำให้ดีที่สุด และมากกว่าการแข่งกับตัวเองคุณกำลังถูกเปรียบเทียบกับผู้สมัครงานรายอื่นๆ ดังนั้นทำให้สุดความสามารถ

 

Please follow and like us: