เตรียมพร้อมสู่การเป็นวิศวกรที่ดี มาดูว่าต้องมีทักษะอะไรบ้าง

การเป็นวิศวกรที่ดี ยอกจากจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามที่เรียนมาและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการทำงานแล้วยังมีทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนี้  เพราะงานของวิศวกร คือความท้าทาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ จึงต้องหมั่นเพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานวิศวกร  สิ่งเหล่านี้ใช่เฉพาะสำหรับคนที่ทำงานในตำแหน่งวิศวกรเท่านั้น แต่คนที่จบใหม่และกำลังกางานก็ควรที่จะแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้มีทักษะเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงานในอนาคต

หากคุณกำลังจะไปสมัครงานเป็นวิศวกรจังตรวจสอบว่าคุณมีทักษะเหล่านี้แล้วหรือยัง หากยังไม่มีจงฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน

  1. ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากไม่สามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การทำงานอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ การเพิ่มทักษะในการสื่อสาร สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้เรากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น
  2. การทำงานเป็นทีม วิศวกรจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย การทำงานเป็นทีมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสมาชิกในทีมได้ช่วยกันทำงาน เมื่อการทำงานประสบความสำเร็จ ทุกคนในทีมก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
  3. ทักษะภาษาอังกฤษต้องสามารถสื่อสารได้เข้าใจ วิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น หากสื่อสารกันไม่ได้ จะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานได้
  4. รักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิศวกรจึงต้องเพิ่มทักษะการทำงาน โดยต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อจะได้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ
  5. การแก้ปัญหาโดยมีสติและรอบครอบ การแก้ปัญหาและหาคำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกร เพราะเราต้องไล่เรียงให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีแก้ปัญหาอย่างไร ทักษะการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนกันได้ และสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและขอตนเอง
  6. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ต้องนำความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับและนำมาช่วยในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย
  7. หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เน้นหลักความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานโดยไม่ใส่ใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร เพียงแค่ทำงานให้เสร็จแล้วก็แล้วกันไป
  8. มีความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน เพราะต้องอยู่กับความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงต้องเป็นคนที่มี EQ ที่ดี เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี

วิศวกรที่ดีนอกจากทักษะในการทำงานเฉพาะทางที่จำเป็นต้องมีแล้ว ทักษะอื่นๆก็มีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรที่จะฝึกฝนให้มีทักษะตามที่กล่าวมา ถ้ามีครบโอกาสในการสมัครงานและได้งานก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยาก

 

 

Please follow and like us: